OÜ ENTEC EESTI

Maardu järveäärse piirkonna ÜVK projekteerimistööd

04.07.2018

YIT Infra Eesti AS ja Entec sõlmisid alltöövõtulepingu projekti, "Maardu linna Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd", raames. Maardu järveäärses piirkonnas on ette nähtud ca 7,9 km vee-, ca 4 km isevoolse kanalisatsiooni-, survekanalisatsiooni- ja ca 6,5 km sademeveetorustiku projekteerimine ja rajamine. Lisaks rajatakse survetõstepumpla, 172 liitumispunkti, hüdrandid, reovee- ja sademeveepumplad.Projekti rahastajateks on OÜ Kroodi Vesi ning Euroopa Ühtekuuluvusfond SFOS nr 2014-2020.7.01.16-0027, Rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).
web by OK Interactive