OÜ ENTEC EESTI

ROOBUKA piirkonnas Saku vallas ÜVK torustike projekteerimine

21.03.2019

YIT Eesti AS ja Entec sõlmisid projekteerimistööde alltöövõtulepingu projekti, " Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitushange II. ÜVK torustike rajamine Roobuka piirkonnas", raames. Roobuka piirkonnas on kavas rajada kokku 13,7 km ühisveevärgi torustikku, 2,6 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 3,25 km survekanalisatsiooni torustikku, 1 reoveepumpla, 11,95 km vaakumkanalisatsiooni torustikku ja 1 vaakumpumpla. Ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooniga liituvate kinnistute omanikele on saadetud kinnistu liitumispunktide asukoha kooskõlastamiseks tähitud kirjad. Liitumispunktide kooskõlastamisega seonduvate küsimustele saab selgitusi tel 5017606 või 5104647.
web by OK Interactive