OÜ ENTEC EESTI

Maakasutuspiirangute selgitamine investeerijale

Investeerija või isik, kes omandab mingi maa­üksuse (nt vahetuse teel või pankrotivarana), peab olema teadlik omaniku staatusega kaasnevatest võimalustest, piirangutest ja kohustustest. Teadlik tegutsemine maa omandamisel eeldab nt õigusaktidest ja kehtivatest planeeringutest tuleneda võivate piirangute tundmist ning kehtivate planeeringutega antud ehitusõiguse ulatuse mõistmist. Paljude suuremate tehingute korral tellitakse selleks EDD ehk tehingueelne keskkonna­seisundi ülevaatus, mis võimaldab välja selgitada objektiga kaas­nevad kohustused, potent­siaalsed keskkonna­riskid ja vastavuse kehtivate seadustega ja muude regulatsioonidega. Samas on aga kõigi kinnisvaratehingute eel, näiteks detailplaneeringu algatamise taotluse omavalitsusele kirjutamisel, otstarbekas teada täpselt, mida ja mis tingimustel omandatava varaga teha saab. Pakume selleks teenust, mille käigus selgitame teile välja kehtivates planeeringutes ja seadustes olevad maakasutuspiirangud. Selle tulemusel saate mõista oma võimalusi ja tehingu või detailplaneeringu algatamise taotlemise mõttekust.

Eestis on viimastel aastatel levinud müüt, et maa on kindel rahapaigutuskoht. Praktikas ei pruugi see alati olla nii. Näiteks, moodustamisel olevale hoiualale maa ostmine võib tähendada ärilise kahju kandmist. Üldplaneeringu kehtestamise järel võib olla jõustunud mõni uus õiguslik piirang, mis võtab sinult ehitusvõimaluse või naaber võib olla kasutanud ära kogu antud ehitusõiguse jne. Kas sina tead, millised piirangud ja kitsendused sellel maatükil lasuvad? Kas tead, kui suur võiks olla ehitatava maatüki ehitusõigus

Tulenevalt seadustest ja määrustest võib maatükil olla erinevaid piiranguid, mis seavad maa kasutusele kitsendusi. Kliendile hinnangu andmisel lähtume kõigi ca 60 erineva seaduse või määrusega sätestatud kitsendustest. Loomulikult võib igaüks piirangud ja õigused enda jaoks ise tuvastada aga kas sa tead kuidas ja kustkohast? Kas oled kindel, et midagi ei unustanud? Arvame, et kiirem ja kindlam on kasutada konsultandi abi. Meie teame, kellelt, kustkohast ja millist infot on võimalik saada. Ühe kuni kahe nädalaga anname teile adekvaatse hinnangu piirangute ja ehitusvõimaluste kohta. Nii saate oma raha paigutada teadlikult ja väldite üllatusi planeeringu algatamisel või hilisemal detailplaneeringu koostamisel.

web by OK Interactive