OÜ ENTEC EESTI

Detailplaneeringud

Detailplaneeringu eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks ja see koostatakse valla või linna territooriumi väiksema osa kohta.

Maa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramise kaudu mõjutab kehtestatud planeering maa hinda. Üldjuhul tingib detailplaneeringuga kehtestatud krundi suurem ehitusõigus ka maa kõrgema hinna. Seega on ehitusõiguse näol tegemist kinnisvaraõigusega, st ehitusõigust võib käsitleda konkreetse krundiga seotud kinnisomandina.

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii kaugetele perifeersetele aladele kui ka kuumadele vaidlusalustele piirkondadele. Parimateks kogemusteks võib pidada sadamatele ja elamualadele ning kultuuriobjektidele tehtud detailplaneeringuid. Oma töös tagame korrektse planeeringuprotsessi läbiviimise, et planeering jääks kliendi kehtima ka võimalike hilisemate vaidluste korral. Kui seadust ei järgita, tekib oht, et protsessist eemale jäetud või õigeaegselt informeerimata isikud võivad oma õiguste taastamiseks kohtusse pöörduda. Vaidlustamine langeb tavaliselt aega, kui juba on märkimisväärselt raha kulutanud. Planeeringuprotsessi rikkumise tõttu takerdutakse vaidlustesse ja kohtuskäimistesse ning ajakaotuse tõttu võib kaduda investeeringu mõttekus. Meie eesmärk on see risk oma korrektse tegevuse läbi viia kliendi jaoks miinimumini.

Omame kogemusi nii täismahus kui ka lihtsustatud korras detailplaneeringute läbiviimisest. Samuti oleme korraldanud detailplaneeringutele keskkonnamõju strateegilisi hindamisi (KSH) ja keskkonnatingimuste seadmist ning koostanud ekspertarvamusi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise motiveerimiseks. Keskkonnakonsultatsioonifirma taust annab meile võime näha planeeringuid keskkonnaspetsialisti silmade läbi.

Tugevaks küljeks töö tegemisel on meil planeerimise kui protsessi terviklik haaramine ja suured kogemused keerukatest vaidlustest edukalt väljumiseks. Me aitame tellijat lisaks planeeringu koostamise ja välja töötamise etapile ka avalikustamisel järel, lugedes oma töö lõpetatuks alles planeeringu kehtestamist või hankest loobumist. Nii saame kliendile tagada parima hinna ja kvaliteedi suhtega teenuse.

Lisaks sisulisele tööle juriidiliselt korrektse detailplaneeringu väljatöötamiseks, võime teid aidata ka planeeringuala visualiseerimisel.

Detailplaneeringud

Zoom
Fragment Merivälja tee, Metsavahi tee ja Metsavahi põigi vahelise maa-ala detailplaneeringu illustratsioonist
Zoom
Paldiski linn. Pakri tuulepargi detailplaneering.
Zoom
Rohuneeme sadama detailplaneering
Zoom
Saku Õlletehase detailplaneering
web by OK Interactive