OÜ ENTEC EESTI

Tegutsemispõhimõtted

Meie püüd on teostada kõiki oma töid lähtudes keskkonnast kui ühtsest ja seotud tervikust. Selleks oleme oma firma töötajad valinud erineva, kuid teineteist täiendava haridusliku ning kogemusliku taustaga ning meil on kasutada oma emafirma Pöyry Plc teadmistepagas. Tänu sellele võimaldavad meie töötajate mitmekesised teadmised ning oskused tegeleda tehiskeskkonna kujundamise ja planeerimisega arvestades looduskeskkonna eripära.

Tänapäeval oleme sunnitud leidma uusi, senisest kestvamaid ja säästlikumaid lahendusi keskkonna jätkusuutlikuks kasutamiseks. Enne uute lahenduste elluviimist kaalume nende elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid, et vältida hilisemat ressursside raiskamist. Pädevate otsuste aluseks on motiveeritud ja korrektselt läbiviidud planeering. Planeerimine hõlmab paljusid eluvaldkondi ja on elanikkonda/kinnisvaraomanikke kaasav protsess, mille käigus selgitatakse planeeritava ala arenguprioriteedid, planeeringust tulenevad strateegilised keskkonnamõjud ning koostatakse neist lähtudes koostöös kohaliku omavalitsusega maakasutusplaan. Projekteerijatena mõistame hästi, et korrektne planeering lihtsustab edasist projekteerimist.

Projektide, planeeringute ja keskkonnamõjude hinnangute tänapäeva nõuetele vastavat taset aitavad tagada kasutatav riist- ja tarkvara. Jooniste koostamisel kasutame AutoCAD´i, WaterCAD’i, Arc View’d, MapInfo’t ning vastavalt vajadusele ka teisi joonestusprogramme. Samuti kasutame tarkvarapakette, mis hõlbustavad vee- ja kanalisatsioonitorustike dimensioneerimist ja vee kvaliteedi analüüsi.

Teame, et parima tulemuse annab koostöö kliendiga. Tegutseme oma klientide äriedu nimel.

Meeldivat koostööd soovides,


Andres Piirsalu
AS Pöyry Entec juhataja

web by OK Interactive