OÜ ENTEC EESTI

Jäätmemajandus


OÜ Eesti Keskkonnuuringute Keskus Kiviõli suletud tööstusjäätmete prügila nõlvad ja kraavide rekonstrueerimise projekteerimine 2018 
Saarde Vallavalitsus Saarde valla jäätmekava koostamine 2018 
Viru-Nigula Vallavalitsus Alternatiivide võrdlus Kunda suletud prügila nõrgvee käitlemiseks 2018 
AS Väätsa Prügila Väätsa prügila ladestusala IV-I ja ala III-II gaasikogumissüsteemi projekteerimine 2017 
Sillamäe Linnavalitsus Sillamäe linna jäätmekava koostmaine 2017-2018 
Kiviõli Linnavalitsus / Lüganuse Vallavalitsus / Sonda Vallavalitsus Kiviõli linna ning Lüganuse ja Sonda valla ühise jäätmekava koostamine 2017 
VIRU KEEMIA GRUPP AS poolkoksiprügila I ladestusala II ladestusjärgu põhiprojekti koostamine 2017- 
Keila Vallavalitsus Karjaküla jäätmejaama rekonstrueerimise tasuvusuuringu ja põhiprojekti koostamine 2016 
VKG AS VKG Energia OÜ Põhja SEJ tuhaladestule uue ohtlike jäätmete prügila projekteerimine 2016 
Ülenurme ja Haaslava vallavalitsused Ülenurme ja Haaslava jäätmekava koostamine 2016 
AS Kunda Nordic Tsement AS Kunda Nordic Tsement prügila korrastamisprojekti koostamine 2015 
Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ Kiviõli Keemiatööstuse OÜ prügila sulgemislahenduse hinnangu koostamine 2015 
AS Sillamäe SEJ Sillamäe SEJ tuhakäitlussõlme ehitusprojekti koostamine 2014 
Viru Keemia Grupp AS AS VKG poolkoksi prügila põlengu summutamise projekteerimine 2014 
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Korrastatava tööstusjäätmete prügila sulgemisprojekti ja -kava muutmine ning kraavide kiletamise eksperthinnangu koostamine. Kehra uue tööstusjäätmete prügila tööprojekti koostamine ja keskkonnamõju hindamise läbiviimine. 2014- 
VKG AS / IPT Projektijuhtimine OÜ VKG Energia OÜ tuhaladestu korrastamise ning korrastatud ladestule uue ohtlike jäätmete prügila rajamise tasuvusuuring  2014 
Tapa Vallavalitsus Tapa valla jäätmekava ajakohastamine 2013-2014 
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Horizon Tselluloosi ja Paberi AS korrastatava tööstusjäätmete prügila peale uue nõuetekohase prügila rajamise eskiisprojekti ja tasuvusuuringu koostamine 2013 
KIK / RTS Infraehitus / SIA Geoplus  Ahtme tuhavälja sulgemise projekteerimine 2012-2013 
KIK Ekspertiis hangitud seadmetele projektis „Plastpakendite töötlus ja taaskasutus“  2012 
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Poolkoksiprügilasse soojuselektrijaama-, tahke soojuskandja tuha ja poolkoksi koosladestamise tehnilise projekti koostamine 2011 
AS Merko Infra Väätsa Prügila laienduse ehitusprojekt 2011 
Viru Keemia Grupp AS VKG Energia OÜ tuhaladestu korrastamine ning uue hüdrotuhaärastuse ohtlike jäätmete prügila rajamise ehitusprojekt  2010- 
Keskkonnaministeerium / Poolkoksimäe Sulgemise OÜ Kohtla-Järve poolkoksi prügila sulgemise ehitusprojekt 2010- 
Keskkonnaministeerium / Skanska EMV AS  Kiviõli poolkoksi prügila sulgemise ehitusprojekt 2010-2012 
MTÜ Võru Jäätmekeskus  Võru olmejäätmete ümberlaadimisjaama eelprojekti koostamine 2009 
AS Kohtla-Järve Soojus Ahtme Soojuselektrijaama põlevkivituhaladestu prügila sulgemiskava koostamine ja jäätmekäitlusseadme eelprojekti koostamine 2009 
Hiiumaa Prügila OÜ Hiiumaa jäätmejaama ehitusjäätmete käitlusala eelprojekti 2007-2008 
AS Sillamäe Soojuselektrijaam Sillamäe Soojuselektrijaama tuhaladestu sulgemiskava 2008 
Tapa Vallavalitsus Tapa valla jäätmekava koostamine. 2008 
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Kiviõli Keemiatööstuse OÜ poolkoksiprügila ehitusprojekt. 2007 
Hiiumaa Omavalitsuste Liit  Hiiumaa jäätmejaama tasuvusuuring ja tehniline projekt.  2007-2008 
AS Viru Keemia Grupp  AS Viru Keemia Grupp põlevkivituha ladestute vastavusse viimise kava ja poolkoksi ladestamiseks vajaliku eelprojekti koostamine. 2007 
AS Kuusakoski  Valga prügila sulgemisprojekti lahenduste muudatus.  2007 
AS Tallinna Prügila  Tallinna Prügila kompostväljaku laienduse ehitusprojekt.  2007 
Torma Vallavalitsus  Torma prügila nõrgveepuhastussüsteemi rekonstrueerimine. 2006-2007 
AS Kuusakoski  Paldiski prügila sulgemisprojekti järelevalve teostamine.  2006 
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ  Poolkoksiprügila eelprojekt.  2006 
Viru Keemia Grupp AS  Poolkoksiprügila ehitusprojekt.  2006 
AS Kuusakoski  Elektri- ja elektroonikajäätmete töötluskompleksi projekteerimine.  2005-2006 
C&E Consulting & Engineering GmbH  Narva tuhavälja nr 2 sulgemine. 2005-2007 
Maardu Linnavalitsus  Maardu linna jäätmete kogumisskeemi koostamine.  2005-2006 
Tallinna Transpordi ja Keskkonnaamet  Tallinna ettevõtete olmejäätmete koguse ja koostise uuring.  2004-2005 
Tallinna Transpordi ja Keskkonnaamet  Tallinna ja Helsingi analoogsete olmejäätmete uuringute võrdlev analüüs.  2004 
Käina Vallavalitsus  Hiiumaa Ristivälja jäätmekäitluskeskuse projekti ekspertiis.  2004 
EU ISPA / Paikuse Jäätmekäitluskeskus OÜ  Pärnu Waste Management.  2004-2006 
AS Tallinna Prügila  Tallinna prügila laienduse kavandamine. 2004 
Viru Keemia Grupp AS  Tööstusjäätmete prügila eelprojekt. 2004-2005 
AS Tallinna Prügila  AS Tallinna Prügila biolagunevate jäätmete töötluskompleksi tehnilis-majanduslik hinnang. 2003 
Tallinna Linn, Kommunaalamet  Tallinna linna- ja pargijäätmete kompostimisväljakute rajamise ekspertiis. 2003 
Tallinna Transpordi ja Keskkonnaamet  Tallinna olmejäätmete koguse ja koostise uuring. 2003-2004 
Tallinna Kommunaalamet  Pääsküla prügila sulgemise pakkumise kutse dokumentatsiooni KMH protseduuri hanke korraldamine. 2003 
AS Ragn-Sells  AS Ragn-Sells ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlusmaterjalide koostamine.  2003 
EC / Soil and Water Ltd  Uurimustöö kemikaalidega tegelevate ettevõtete teadlikkuse väljaselgitamiseks kemikaalidest teavitamise ja kemikaalide klassifitseerimise ning pakendamisega seotud nõuete kohta.  2002-2003 
Võrumaa Keskkonnateenistus  Võru maakonna jäätmejaamade asukoha valik ja tüüpprojekti väljatöötamine. 2002 
Tallinna Linn, Kommunaalamet  Pääsküla prügila sulgemise pakkumisdokumentatsiooni ekspertiis. 2002 
Tallinna Linn, SAPA  Jäätmemajade tüüpkataloogi koostamine.  2002 
Paikuse Vald  Pärnu maakonna ja Paikuse prügila mõjupiirkonna jäätmekava.  2001-2002 
AS Tallinna Prügila /Dali & Partner GMBH  Jõelähtme jäätmekäitlusettevõte. Eelprojekt. Pakkumisdokumentatsioon.  2001 
AS Ragn-Sells Läänemaa  Pullapää prügila keskkonnauuringud.  2001 
Orissaare Vallavalitsus  Orissaare jäätmejaam. Eelprojekt. Tööprojekt.  2000-2001 
Ragn-Sells Eesti AS  Ragn-Sells Eesti AS Suur-Sõjamäe 48/50 jäätmejaama detailplaneeringu eskiislahendus.  2000 
EKF Pärnu Osafond  Pärnu maakonna jäätmete kogumissüsteemi rakendusuuring.  1999 
Viljandi Linnavalitsus  Viljandi linna prügimäe uuringud ja sulgemiskava koostamine. 1998-2000 
Pärnu Linnavalitsus  Pärnu Maakonna jäätmekäitluse arengukava.  1997-1998 
Sindi Linnavalitsus  Sindi linna jäätmemajanduse arengukava.  1997-1999 
Rakke Vallavalitsus  Rakke valla prügila. Tööjoonised.  1995-1996 
Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Liit  Kiviõli regiooni jäätmemajanduse arengukava.  1995 
Ragn-Sells Eesti AS  Prügikonteineri hoone tüüpprojekt.  1995 
Eesti Keskkonnaministeerium/ AS MASP  Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt. Tüüplahendus.  1994 
Saaremaa Keskkonnaamet/ AS MASP  Saaremaa ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt. Projekt.  1994 
AS Kunda-Nordic Tsement  Kunda uus tööstusjäätmete prügila. Eelprojekt ja ehitustöövõtu pakkumisdokumentatsioon.  1994-1995 

web by OK Interactive