OÜ ENTEC EESTI

Keskkonnamõju hindamine, keskkonnaekspertiisid


BLRT Grupp AS Kopli 103 DP KMH eelhinnang 2018 
Civitta Eesti AS Rail Balticu Muuga multimodaalse kaubaterminali (RBMMT) tehnoloogiliste ja ruumiliste vajaduste analüüs. Keskkonnakaitseliste piirangute ja tingimuste analüüs. 2017-2018 
Elering AS Balticconnectori merealuse gaasitorustiku ALT EST 2 randumiskoha muutmise keskkonnamõjude eksperthinnang 2017 
Torma Vallavalitsus Hinnang sigade korjuste matmispaigale Torma vallas 2016 
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Kehra uue tööstusjäätmete prügila keskkonnamõju hindamine 2014 
Gasum Oy / Pöyry Finland Oy Soome ja Eesti vahelise maagaasitorustiku Balticconnector KMH 2014-2016 
C12 Tech OÜ Taotluse koostamine vanarehvide pürolüüsiseadme keskkonnakompleksloa saamiseks  2012-2014 
KIK Ekspertiis ühtekuuluvusfondi projektile „Plastpakendite töötlus ja taaskasutus“ hangitud seadmetele  2012 
KIK Ekspertiis projektile Biojäätmete töötlus ja taaskasutus 2011 
Eesti Energia AS Iru Elektrijaama olmejäätmete põletusplokis tekkiva tuha ettevõttevälise käitlemise keskkonnamõju hindamine 2011-2012 
Estectus OÜ Levadia OÜ pankrotivara hulka kuuluvate Tallinna ja Maardu kinnistute keskkonnaseisundi hinnang 2011 
AS Eesti Energia Õlitööstus / Pöyry Management Consulting Põlevkiviõli tootmismahu suurendamise ja õli järeltöötluskompleksi rajamise keskkonnamõju hindamine ja strateegiline keskkonnamõju hindamine 2010-2015 
WSP Eksperthinnang Saaremaa püsiühenduse KSH Natura 2000 hindamise aruande kohta 2010 
AS Eesti Energia Kaevandused Aidu ja Narva karjääri keskkonnalubade uuendamise keskkonnamõju hindamine 2009-2010 
Sillamäe Soojuselektrijaam AS Sillamäe Soojuselektrijaama tuhaladestu sulgemiskava 2008 
OÜ Toner-Projekt Kukruse-Pajualuse KMH – Kõrvalmaantee 13134 Kukruse-Tammiku Kukruse-Pajualuse lõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine 2008-2009 
AS Wenfom  AS Wenfom poroloonitehase rajamise keskkonnamõju eelhindamine.  2007 
OÜ Reaalprojekt  Riigimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi Raudalu–Tagadi lõigu km 4.5-23.9 eelprojekti keskkonnamõju hindamine.  2006-2008 
Pöyry Environment GmbH  Rajatava prügila keskkonnamõju hindamine koos tasuvusuuringuga Batumi ja Kobruleti ning nende ümbrusele Georgias.  2006-2007  
AS Kunda Nordic Tsement  Keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine.  2006-2007 
AS Viimsi Vesi  Keskkonnamõjude eelhinnang riigihanke „Viimsi vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus“ PKD-s toodud indikaatoritele. 2006 
Alexela Terminal AS  Alexela Terminali välisõhu saasteloa keskkonnamõju hindamine.  2006-2007 
OÜ Logi Projekt  Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2005-2007 
Gasum OY  Helsingi-Tallinna gaasijuhtme rajamiseks vajalike lubade ja toimingute ülevaade.  2005 
OÜ Toner-Projekt  Maantee T-2 Vaida-Aruvalla lõigu rekonstrueerimise tehnilise projekti keskkonnamõju hindamine. 2004-2005 
Teede Tehnokeskus AS  Rapla maantee T-15 Väljataguse-Valtu ümbersõidu eelprojekti keskkonnamõju hindamine. 2004 
K & H AS  Jõhvi vangla detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine.  2004 
A.L.A.R.A. AS  Paldiski endise tuumaobjekti tuumareaktorite pikaajalise ohutu ladustamise tagamiseks tehtavate tööde keskkonnamõju hindamine.  2004-2005 
Toner Projekt OÜ  Maantee T3 Raja küla möödasõidu keskkonnamõju hindamine. 2003-2004  
OÜ Merione  AS Dessert tootmishoone juurdeehituse KMH 2003  
Teede Tehnokeskus AS  Maantee T-3 Tartu ringtee rekonstrueerimisprojekti keskkonnamõju hindamine.  2003 
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon  Tuulikute keskkonnamõjude käsiraamatu koostamine” (keskkonnakaitset ja vastavaid nõudmisi puudutavate osade väljatöötamises osalemine).  2003-2004 
Majandusministeerium Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava strateegilise keskkonnamõju hindamine.  2002 
Noarootsi Vald  Noarootsi valla üldplaneeringu strateegiline keskkonnamõju hindamine.  2002 
Keila Linn  Keila linna üldplaneeringu strateegiline keskkonnamõju hindamine.  2002 
Alexela Terminal AS  Alexela terminali keskkonnamõju hindamine.  2002 
Ragn-Sells Eesti AS  Ääsmäe prügila kavandamise keskkonnamõju hindamine.  2002 
Ragn-Sells Eesti AS  Pullapää prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine.  2002 
Maanteeamet  Tallinn-Narva põhimaantee T-1 Kukruse - Jõhvi (156,8 - 163,0) teelõigu rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine.  2002 
ECOTEC / Milieu Ltd.  Priority Environmental Projects for Accession: Year 2.  2001-2002 
Paldiski Sadamate AS  Kinnistute Sadama 5, Sadama 7, Mere 3, Peetri põik ja Paldiski Põhjasadama detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine.  2001 
Electrowatt-Ekono Ltd. Virtsu tuulepargi eeluuring.  2001 
Maanteeamet  Maantee T-4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla lõigu rekonstrueerimise- ja Papiniidu silla remondi keskkonnamõju hindamine.  2001-2002 
AS Kunda Nordic Tsement  Alternatiivkütuste tsemendiahjus kasutuselevõtu keskkonnamõju hindamine.  2001 
Maanteeamet  Maantee E-20 Tallinn – Narva maantee lõigu Kukruse - Jõhvi 157,0 - 163,0 km rekonstrueerimise ISPA rahastamise taotlusdokumentatsiooni jaoks keskkonnamõjude analüüs.  2001-2002  
Paide Linnavalitsus  Paide linna üldplaneeringu strateegiline keskkonnamõjude hinnang. 2001-2002 
AS Pajker  Audru Golfiväljaku keskkonnamõjude hinnang.  2001 
AS Partek Nordkalk  Kurevere karjääri laiendamise KMH. 2001 
Viru Lihaühistu  Paide tapamaja detailplaneeringu KMH.  2001 
Aspokem Eesti AS  Kemikaalide pakkimisettevõtte keskkonnaseisundi hinnang. 2001 
Riigimetsa Majandamise Keskus  Saku vald, Metsameeste kodu detailplaneeringu stateegilise keskkonnamõju hindamine. 2000-2001 
ECOTEC/Prospect Consulting & Services  Prioriteetsete keskkonnaprojektide väljavalik enne Eesti liitumist EL-ga. 1.aasta. 2000-2001 
EA Reng AS  Keskkonnaülevaade planeeritavale maakasutusele.  2000 
Kunda Nordic Tsement / A. ja R. Raig Projekt OÜ  Kunda sadama keskkonnaprogramm.  2000 
Lonessa AS  Viimsi vald. Allika, Muuga ja Lasti maaüksuse (Muuga sadamaga külgnev tööstusala) detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine.  2000 
OÜ A.V.R. Projekt  Rakvere linnas Narva tn 32b planeeritava tankla keskkonnaekspertiis.  2000 
Viljandi Veevärk AS  Viljandi uue reoveepuhasti keskkonnamõjude hinnang.  2000 
Pärnu EKE Projekti AS  AS Viisnurk tööstusterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõjude hinnang.  2000 
Hydro Texaco Eesti AS  Automaattankla Paldiski linnas. Asukohavaliku keskkonnaekspertiis.  1999 
AB Tõnis Tarbe  Bensiinijaam Kundas. Tööprojekti keskkonnakaitseline ekspertiis.  1999 
Tartu Maavalitsus  AS Ratex territooriumi detailplaneeringu keskkonnaekspertiis.  1999 
OÜ A.V.R.Projekt  Tankla Tapa linnas. Asukohavaliku keskkonnaekspertiis.  1999 
AB Tõnis Tarbe  Automaattankla Jõgeva linnas. Keskkonnaekspertiis.  1999 
Kiviõli Linnavalitsus  Kiviõli Küttejõu karjääri rekultiveerimise eelprojekti eksperthinnang.  1999 
Tartu Maavalitsus  Tartu linna Ihaste suvilapiirkonna üldplaneeringu keskkonnaekspertiis.  1998-1999 
Projektipartnerid OÜ/ AS Kunda Nordic Tsement  Kunda sadama laienduse detailplaneeringu keskkonnaekspertiis. 1998 
Rakvere Linnavalitsus  Linnaosa detailplaneeringu keskkonnaekspertiis.  1998 
AS MASP  AS MASP keskkonnaaudit.  1997 
AS Lumiforest / Lääne-Viru Maavalitsus  Puiduladustusplatsi keskkonnamõjude hinnang.  1997 
AS EIX  Rakvere Parkali 8 tankla keskkonnaekspertiis.  1997 
Pärnu Maavalitsuse Keskkonnaosakond  AS Viisnurk detailplaneeringu keskkonnaekspertiis.  1997-1998 
Pärnu Keskkonnaamet  Reiu veetöötlusjaama keskkonnaekspertiis.  1996 
IFC / AS Kunda-Nordic Tsement  Kunda Tsemenditehas. Keskkonnaülevaade No 1, 2, 3, 4.  1995-1996 
Keskkonnaministeerium  Paldiski tsentraalkatlamaja keskkonnamõju hindamine.  1993 
Soome Vabariigi Keskkonna­ministeerium/ Maa ja Vesi Oy  Kehtna sigala keskkonnamõju hindamine.  1992 

web by OK Interactive