OÜ ENTEC EESTI

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Alates 2005. aastast tuleb lähtuvalt  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest strateegilistele planeerimisdokumen­tidele läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

AS Pöyry Entec KSH-de koostamise kogemus on pikima ajalooga Eestis. See algas Naissaare üldplaneeringu elluviimise keskkonnamõju hindamise pilootprojektist 1995 aastal, mille käigus saime oskusteavet Soomest.

KSH ehk planeeringu elluviimise alu­seks olevate strateegiliste valikute elluviimise mõju hindamine peab and­ma planeeringu kehtestajale enne otsuse tegemist vajaliku teabe mõistmaks paremini, mis võib selle otsusega hiljem kaasneda. Mõju hindamise eesmärk on otsustaja teadlikkuse tõstmine ja selle tulemusel keskkonna jätkusuulikku arengut tagavate kesk­kon­natingimuste kehtestamine planeeringu koosseisus. Seega koostöö pädeva KSH eksperdiga aitab planeeringu kehtestajal arvestada ja mõista kesk­konna­kaalutlusi strateegiliste planeeri­mis­dokumentide koostamisel ja aru saada ka oma otsusega kaasnevast vastutusest.

KSH koostamise peamine eesmärk on keskkonnakaalutluste lahti kirjutamine, mis võimaldab nende aspektidega arvestada enne tehtava strateegilise otsuse langetamist. Hästi koostatud KSH aruanne lihtsustab omavalitsusel ka oma otsuste motiveerimist.

KSH protsess viiakse läbi paralleelselt strateegilise planeerimisdokumendi koosta­misega. See võimaldab pla­neerija ja keskkonnamõju hindajate vahelist tihedat info ja idee­vahetust, mis aitab juba eos avastada võima­likke vigasid ja seada planeeringu ellu­viimiseks mõju leevendavaid kesk­konna­tingimusi. KSH ekspert on lisaks KSH aruande koostamisele ka sisuliseks toeks planeerijale ja kohalikule omavalitsusele kogu planeeringu sisu väljatöötamisel. Miks oluline? Tänaste valede otsuste taga­järjed võivad olla tulevikus pöördu­matud ja kaasa tuua väga suuri kulutusi. Lihtsam ja odavam on vigu ette vältida kui neid parandada.

Hästi läbi viidud KSH tähendab seega ennekõike ekspertide poolt planeerija ja omavalitsuse nõustamist saavutamaks kohaliku kogukonna jaoks parimat ja sobilikumat planeeringulahendust.

 

web by OK Interactive