OÜ ENTEC EESTI

Maastikuarhitektuur

OÜ Entec Eesti pakub maastikuarhitektuuri teenuseid alates 1998. aastast. Peamiselt pakutakse teenuseid üld- ja detailplaneeringute kontekstis, kuid valdkonnas on koostatud ka iseseisvaid töid. Näiteks Viimsi valla teemaplaneering "Viimsi valla roheline võrgustik ja miljööväärtuslikud alad" ning Jõhvi linna teemaplaneering "Jõhvi linna vertikaalne planeerimine ja miljööväärtuslikud alad". Hiljuti koostati Peipsi looderanniku miljööväärtuslike alade projekt. Mahukamatest töödest võib veel märkida Tallinna Mustamäe linnaosa haljasalade inventeerimise projekti, haljastuse eskiisprojekti valminud Tallinna prügila infrastruktuurialale Jõelähtme vallas ja Vaivara kalmistu rekonstrueerimise eelprojekti. Haljastuse inventariseerimisi on läbi viidud mitmete detailplaneeringute käigus.

Pakume järgmiseid teenuseid maastikuarhitektuuri valdkonnas:

Maastikuanalüüs
Maastikuanalüüs on üks maastikuplaneerimise komponent. Maastikuanalüüsi viiakse läbi kitsamalt loodusanalüüsina, mis keskendub hoonestamata või hõredalt hoonestatud maastikule (hajaasustusalad). Kombineeritud analüüsi rakendatakse alade puhul, mis on seotud enam asustuse ja linnadega (asustuse analüüsid, miljööpiirkondade analüüsid).
Maastikuanalüüs on oluline osa mistahes planeeringutes ja projektides. Analüüsi meetod sõltub eelkõige konkreetsetest vajadustest.
Väljundid:

 • kultuurmaastike analüüs, maastikuhoolduskavade koostamine;
 • haljasalade analüüs ja inventeerimine; 
 • linnaruumi ja asulate rohestruktuuride ning miljööväärtuste analüüs;

Maastikuplaneerimine
Maastikuplaneerimise esmaseks eesmärgiks on omavahel seostatud looduskompleksi tasakaalustatud toimimine, võttes eelduseks looduslikku kompleksi ja inimese eksisteerimiseks vajaliku.
Maastikuplaneerimine toimub peamiselt paralleelselt üldise planeerimistegevusega. Maastikuplaneerimist on võimalik läbi viia ka iseseisva tegevusena koos eraldivõetava tulemusega, mida on võimalik edaspidises üldises planeerimises arvestada. Käsitleme seostatult nii linna keskkonda kui ka maapiirkondi.
Väljundid:

 • kaasaaitamine ruumilisele planeerimisele ja otsustusprotsesside koordineerimisele ning omavahelisele seostamisele, sh ka informatsiooni kogumine;
 • osa keskkonnamõjude hindamisest, loodushoiu meetmete selgitamine;
 • teemaplaneeringute koostamine (n: väärtused maastikus, roheline võrgustik, puhkealad ja mänguväljakud, jalgrattateed ja matkarajad; liiklusega seotud haljastus ja muu kaitsehaljastus jne)

Maastikukujundus
Maastikukujundusega annab maastikuarhitekt paigale omapoolse kvaliteedi. Kujunduse eesmärgiks on, arvestades paiga eeldusi, luua inimesele meeldivana tajutav ruum.
Väljundid:

 • linnaväljakute ja haljasalade kujundamine;
 • teedemaastiku kujundamine (tänavad, kergliiklusteed, maanteed);
 • elamupiirkondade, haridusasutuste-, kontori- ja tööstushoonete ümbruse kujundamine;
 • kaevanduste jm tööstusmaastike kujundamine (sh ka ammendunud kaevanduste ja endiste prügilate rekultiveerimisega seotud kujundustööd);
 • puhkealade kujundamine;
 • mõisaparkide jt ajalooliste rajatiste rekonstrueerimine;
 • laste mänguväljakute ja spordiväljakute kujundamine;
 • kalmistute kujundamine ja rekonstrueerimine.

Vt tehtud tööde loetelu:

Failid:
Haljastuse hinnangu tutvustus
web by OK Interactive