OÜ ENTEC EESTI

Keskkond

Muutuvas maailmas pidevalt karmistuvate keskkonnanõuete järgimine toob endaga kaasa ka suurenevaid kulutusi, ühelt poolt saastetasude suurenemise, teisalt keskkonnaseisundi parandamiseks vajalike investeeringute näol.

Ülenormatiivne reostus ja keskkonnanõuete rikkumine ettevõtetes võib tuua kaasa kopsakad trahvid või ka lihtsalt viia ettevõtte maine langusele tarbijate ja muu avalikkuse silmis. Tuleb arvestada, et alati on odavam keskkonnakahjusid ära hoida kui neid hiljem likvideerida. Seega on parem tegelda koheselt põhjustega kui hiljem tagajärgede likvideerimisega. Pakume oma abi meie praeguste ja tulevaste klientide tegevuse keskkonnamõjude selgitamiseks ning kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Pakume järgmisi teenuseid:

  • keskkonnamõju hindamine, mis prognoosib uute kavandatavate tegevuste, olemasoleva ettevõtte laiendamise või ka likvideerimisega kaasnevaid võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid ja pakub välja nende vältimise või leevendamise teed; 
  • keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel ning kehtestamisel;
  • keskkonnaauditeerimine, mis tegeleb juba toimivate ettevõtete või maatükkide seisundi ja mõjude selgitamisega;
  • keskkonnalubade taotlused;
  • keskkonnaalane nõustamine;


Vt tehtud tööde loetelu:

Keskkonnamõju hindamine, keskkonnaekspertiisid

Pinnase- ja õhureostuse uuringud

Keskkonnaauditid

web by OK Interactive