OÜ ENTEC EESTI

Veevarustus ja kanalisatsioon

Entec Eesti OÜ on veevarustuse ja kanalisatsiooni valdkonnas tegutsenud alates firma loomisest 1990. aastal.

1993. aastal osalesime EBRD poolt finantseeritud tasuvusuuringu koostamisel Tallinna keskkonna projektile (feasibility study´s of Tallinn Environment Project). Koostatud töö oli eelduseks laenuandmisele Tallinna veevarustuse ja kanalisatsiooni kaasajastamiseks.

1995. aastal valmis AS Tallinna Vesi tellimisel kogu linna hõlmav Tallinna sademevee kanalisatsiooni skeem. Skeemi koostamisel kasutati sademevee vooluhulkade modelleerimiseks arvutiprogrammi SWMM (Stormwater Management Model).

Edukalt välisabiga teostatud projekti näide on Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti, kus osalesime praktiliselt kõigis projektifaasides: kanalisatsiooni arengukava koostamisel, projekti finantseerimise organiseerimisel, puhasti tööjooniste koostamisel, seadmetarnijatele ning ehitajatele võistu- pakkumise korraldamisel, ehituskorraldusel, seadme- ning materjalitarnete ning ehituse järelevalvel, puhasti seadistustöödel ja puhasti töötajate koolitusel.

Vee- ja keskkonnaosakonna peamisteks töödeks on kujunenud veevarustuse ja kanalisatsiooni projektid. Näideteks sellest on lisaks eespool nimetatud projektidele veel Keila linna lõuna rajooni veevõrgu hüdrauliline arvutus (töö teostamiseks kasutati veevõrgu modelleerimiseks arvutiprogrammi WaterCAD) ja vee- ja kanalisatsioonitorustike tööjoonised. Nimetatud tööd tehti alltöövõtjana AS-le Keskkonnaehitus, kus meie korraldada olid ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute läbiviimine ning teostusmõõdistused.

Lisaks kohalikele projekteerimistöödele on meie insenerid saanud väärtuslikke kogemusi rahvusvahelistes projektides osalemisega. Alltöövõtjana oleme osalenud Haiphongi veemajandus- ja sanitaarprojektis Vietnamis (v.t. lähemalt "Keskkonnatehnika" nr 4/97 lk 42; nr 5/97 lk 42; nr 1/98 lk 42) ning Lahdenpohja reoveepuhasti projektis Karjalas.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus sätestab, et ühisveevärk ja kanalisatsioon (ÜVK) rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Arengukavade koostamise eesmärgiks on veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide arendamisele tehniliste-, majanduslike- ja organisatoorsete lahenduste andmine optimeerimise teel s.t. koostatakse ÜVK arendamise pikaajaline kava, mille alusel teostatakse süsteemi väljaehitamist või rekonstrueerimist parima kättesaadava tehnoloogia abil, lähtudes majanduslikust otstarbekusest ja säästva arengu põhimõtetest. Enteci poolt koostatud ÜVK arengukavad hõlmavad teiste seas Viimsi valda ja Keila linna (alltöövõtt AS-le Eesti Veevärk). Entec Eesti OÜ on koostanud paljudele omavalitsustele veevarustuse ja kanalisatsiooni perspektiivskeeme, mida võiks nimetada arengukavade tehniliste lahenduste osaks.

Vt tehtud tööde loetelu:

Veevarustus ja kanalisatsioon

Zoom
Kilingi-Nõmme reoveepuhasti
Zoom
Lihula reoveepuhasti
web by OK Interactive