OÜ ENTEC EESTI

Infrastruktuur

Infrastruktuur ja selle kvaliteet on olulised tegurid riigi konkurentsivõime kujunemisel. Eesti majanduspoliitika peamine eesmärk on olnud ettevõtlust toetava stabiilse keskkonna (infrastruktuuri) loomine ja konkurentsivõime tõstmine. Geograafiline asukoht võimaldab Eestil toimida vahendajana ida - lääne kaubandussuhetes, st et transpordisektoril on Eesti majanduses oluline roll. Seetõttu on transpordisektori kiire areng toonud kaasa mitmeid probleeme: teede läbilaskevõime piiratus, puudulik liiklusohutus ja keskkonnariskid. Transpordisektor vajab märkimisväärseid investeeringuid ja enne seda arukat planeerimist nii riigi, omavalitsuste kui ka eraettevõtete tasandil. 

OÜ Entec Eesti tegeleb tehnilise infrastruktuuri arengukavade ja projektide koostamise juhtimisega, näiteks:

  • liikluskorralduskavad,
  • liikluse teemaplaneeringud,
  • sadamate, teede, tuuleparkide, ringradade jt infrastruktuuri objektide projektid,
  • tänavate ja parklate kujundusprojektid,
  • vertikaalplaneerimine, jne.

Me pakume teenust arengukavast kuni tööprojektini, kaasa arvatud üldplaneeringute ja detailplaneeringute koostamine ning planeeringute või tee projektide keskkonnamõjude hindamine. Samuti koostame infrastruktuuri valdkonda hõlmavaid tasuvusuuringuid.

Infrastruktuur 

Zoom
Fragment Paldiski Põhjasadama üldplaneeringu illustratsioonplaanist
Zoom
Planeerintud Russalka ristmiku illustratsioon
web by OK Interactive