OÜ ENTEC EESTI

Jäätmekavade koostamine

Jäätmeseaduses on kindlaks määratud, et jäätmehoolduse arendamist (jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset) korraldab oma territooriumil kohalik omavalitsus. Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostatakse omavalitsuse arengukava osana juhindudes maakonna jäätmekavast.

Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda omavalitsuses, pannakse paika kavandatavad eesmärgid jäätmehoolduse korraldamisel ja tõhustamisel ning tuuakse välja meetmed püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos võimalike finantsallikatega. Samuti peab kohaliku omavalitsuse jäätmekava, vastavalt uue jäätmeseaduse eelnõule käsitlema jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa.

OÜ Entec Eesti lähtub kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamisel SA REC initsiatiivil valminud juhendist “Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamine”. Jäätmekava koostamise metoodika väljatöötamisel kasutatakse projekti Cities of Change raames Maailmapanga poolt koostatud juhendmaterjali “Praktiline juhend jäätmehoolduse strateegiliseks planeerimiseks kohalikes omavalitsustes”. Töö käigus selgitatakse koostöös omavalitsusega ära erinevad huvigrupid omavalitsuses, et neid kaasata jäätmekava koostamisse, mis tagab omavalitsusele toetuse jäätmekava elluviimisel.

Jäätmekavas asetatakse põhirõhk kodumajapidamistes tekkivatele olme- ja ohtlikele jäätmetele ning nende taaskasutamisele. Samuti käsitletakse ehitus-lammutusjäätmete käitlemist ja taaskasutamist.

Jäätmekavas pannakse paika jäätmejaamade või kokkukandmiskohtade soovituslikud asukohad omavalitsuse territooriumil taaskasutatavate jäätmete kogumiseks. Töö tulemusena valmib kaart, kuhu valitud asukohad peale kantakse. 

OÜ Entec Eesti on koostanud Pärnu maakonna jäätmekava (1997-1998), Sindi linna jäätmekava (1997-1999) ning Paikuse Jäätmekäitluskeskuse teeninduspiirkonna jäätmekava (2001-2002).

Jäätmemajandus

web by OK Interactive