OÜ ENTEC EESTI

Tehnilis-majanduslikud hinnangud ja uuringud

Jäätmekäitluses kõige tõhusama ja soodsama töötlusmeetodi valikuks on otstarbekas teostada tehnilis-majanduslik hinnang. Hinnangu kaudu selgitatakse välja võimalikud töötlusviisid ja nende eripärad, võrreldakse erinevate töötlusmeetodite tõhusust lähtudes jäätmekogusest ning koostatakse investeeringute ja käitluskulude võrdlus, mille põhjal on võimalik valida kõige otstarbekaim töötlusviis.

Entec Eesti OÜ koostas 2003. aastal AS Tallinna Prügila biolagunevate jäätmete töötluskompleksi tehnilis-majandusliku hinnangu. Samuti oleme koostanud Pärnu ja Võru maakonna olmejäätmete ümberlaadimisjaamade rajamise tasuvusuuringud.

2003. aasta sügisest alates teostas Entec Eesti OÜ Tallinna linna kodumajapidamistes tekkivate olmejäätmete koostise ja koguse uuringut, mille kestel ühe aasta jooksul, erinevatel aastaaegadel, viidi läbi neli uuringuetappi. Tallinna linnas uuriti ja võrreldi olmejäätmete teket ja koostist kolmes erinevas kinnistutüübis – suurpaneelelamutes, 2-3 korruselistes puitelamutes (Kopli, Kalamaja, Pelgulinn) ning väikeelamutes.

Jäätmemajandus

web by OK Interactive