OÜ ENTEC EESTI

Keskkonnamõju hindamine (KMH)

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel teostatav avalik protsess kavandatava tegevusega kaasneda võivate keskkonnamõjude väljaselgitamiseks ja minimeerimiseks. KMH ülesandeks on anda põhjendatud soovitused parima ja säästlikuma variandi valikuks ja elluviimiseks nii, et tegevusest tulenevad hüved ja mõjud keskkonnale oleksid tasakaalus. KMH loob kõigile protsessi osapooltele eeldused olla teadlik tegevusega kaasnevatest mõjudest.

Meie ekspertidel on vajalik kvalifikatsioon ja pikaajaline kogemus. Samuti on meil mitmeid spetsialistide, kes on pädevad tehnilistes küsimustes, mis on keskkonnamõju hindamise läbiviimisel olulised. Pikaajaline kogemus planeeringute, veemajanduse ja jäätmemajanduse alal võimaldab meil abistada oma kliente igapäevaste erinevate keskkonnaküsimuste lahendamisel.

Samuti nõustame ja valmistame ette keskkonnalubade (kaasa arvatud kompleksload) taotlusi ning selgitame välja ja vajadusel viime läbi loa väljastamise tingimuseks olla võiva keskkonnamõju hindamise.

Koostame ka eelhinnanguid KMH algatamise vajaduse üle otsustamiseks.


Vt tehtud tööde loetelu:

Keskkonnamõju hindamine, keskkonnaekspertiisid

web by OK Interactive