OÜ ENTEC EESTI

Keskkonnalubade taotlused

Keskkonnaluba on haldusmenetluse seaduse järgi riigi nimel antav haldusakt, millega antakse õigus kasutada loodusressurssi, lubatakse viia keskkonda saasteaineid ja jäätmeid ning arendada mingit määratletud tegevust seaduses sätestatud juhtudel. Keskkonnaluba on üldnimetus ja sinna alla kuulub ka saasteainete keskkonda viimine (näiteks keskkonnakompleksluba ja jäätmeluba).

  • Kompleksluba (tuntud kui IPPC luba), mida antakse üheaegseks saasteainete välisõhku, veekogusse, pinnasesse või põhjaveekihti viimiseks ning jäätmete käitlemiseks (antakse saastuse komplekse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel).
  • Lihtluba, mida antakse ühe loodusressursi kasutamiseks või ühest saasteallikast saasteainete keskkonda viimiseks või ühele isikule jäätmekäitluseks (kaevandamisluba, vee-erikasutusluba, välisõhu saasteluba jne).
  • Eriluba, mida antakse välisõhusaasteloa ja vee-erikasutusloa kehtivuse ajal. Selle loaga lubatakse teatud tingimustel ületada kehtestatud keskkonnanormatiive (vee-erikasutusluba ja välisõhu erisaasteluba).

web by OK Interactive