OÜ ENTEC EESTI

Maardu linnas Paemurru 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6 ja Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eskiis ja KSH programmi eelnõu avalikustamiseks.

Failid:
Seletuskiri
Algatamise korraldus
DP lähteseisukohad
Lisa 1
Lisa 3
Joonis 1
Joonis 2
Joonis 3
KSH programmi eelnõu
KSH lisa 1
KSH lisa 2
KSH lisa 3
web by OK Interactive