OÜ ENTEC EESTI

Keskkonnaauditeerimine

Keskkonnaaudit (vastavalt ISO 14 010 definitsioonile) on süstemaatiline protsess, mille käigus kogutakse ja hinnatakse objektiivseid tõendeid määramaks, kas teatud keskkonnaga seotud tegevused, sündmused, tingimused, juhtimissüsteemid või nende kohta teada olev informatsioon vastavad auditi kriteeriumitele, ning selle protsessi tulemuste edastamine kliendile. Audit erineb muudest nn keskkonnauuringutest peamiselt oma spetsiifilise metoodika ja otstarve poolest. Auditi tulemused kuuluvad ainult auditikliendile kui pole kokku lepitud teisiti.

Keskkonnaaudit sarnaneb suuresti finantsauditi põhimõtetele ja on rajatud vastastikusele usaldusele ning peab olema objektiivne ja erapooletu. Kuna keskkonnaaudit eeldab tihti lisaks vastutavale audiitorile teiste heade spetsialistide tuge ja meeskonnatööd, siis on siin abiks AS-i Entec Eesti kui mitmekülgse firma kogemus ja usaldusväärsus.

Auditeid on eri liiki, meie kogemused on seotud eriti järgnevatega:

  • Vastavusaudit (ingl.k. compliance audit) – annab ettevõtte juhtkonnale või omanikule võimaluse välja selgitada ja kõrvaldada ettevõtte keskkonnaalased probleemid enne kui seda teevad kontrollorganid. Siin on auditi kriteeriumideks peamiselt seadustes või teistes õigusaktides kehtestatud normid. Vastavusauditit tehakse tavaliselt korduvalt ja perioodiliselt.
  • Vastutusaudit (ingl.k site assessment või liability audit) – tehakse kindlaks, kas kinnistul, millega sooritatakse tehingut, lasub keskkonnaalane vastutus (ülenormatiivne reostus jms). See audit aitab eelkõige välja selgitada lisakulutusi, mis võivad kaasneda kinnistu omandamisega.
  • Due Diligence (omanikuvahetusaudit) – kui kinnisvara, mis koosneb nii maast kui ka sellel tegutsevast ettevõttest, vahetab omanikku, siis laieneb auditi käsitlusala ka sellel maatükil tegutsevale ettevõttele. Due Diligence auditi käigus selgitatakse, kas ettevõte rikub keskkonnanõudeid, millega võivad kaasneda näiteks märkimisväärsed trahvid.

 

Vt tehtud tööde loetelu:

Keskkonnaauditid

Failid:
Due Diligence teenuse esitlus
web by OK Interactive