OÜ ENTEC EESTI

Üldplaneeringud ja teemaplaneeringud

Üldplaneering on eelduste loomine omavalitsuse strateegilise arengu teadlikuks suunamiseks. Tänapäevastele nõuetele vastav üldplaneering on paljusid eluvaldkondi integreeriv ja elanikkonda/kinnisvaraomanikke kaasav strateegilise planeerimise protsess. Selle käigus lepitakse kokku reeglid maa-alade kasutamiseks, edasiseks detailplaneeringute koostamiseks ja projekteerimis- ning ehitustegevuse korraldamiseks. Üldplaneering koostatakse kogu valla või linna territooriumi või selle osade kohta või ka teemaplaneeringuna kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Üldplaneeringu kõige olulisemaks tulemuseks on ühiskondlik kokkulepe.

Konsultant võib omavalitsust aidata kui valla või linna töötajatel ei ole võimalik muude kohustuste kõrvalt leida aega üldplaneeringu läbiviimiseks või planeeringualase tegevuse korraldamiseks. Planeerimine on aeganõudev töö ja peab olema vaidluste vältimiseks läbi viidud korrektselt. Üldplaneeringu kvaliteedi tagavad ennekõike menetluse korrektsus, sõnastuse täpsus ja piirangute motiveeritus. 

Üld- ja teemaplaneeringute koostamise alane teenus on meil mõeldud eelkõige omavalitsustele, sest nende ainupädevuses on üldplaneeringu korraldamine. AS-il Entec Eesti on kogemused ja vajalik oskusteave valla- ja linna(osa) üldplaneeringute ning teemaplaneeringute koostamiseks aga ka mitme omavalitsuste ühiste üldplaneeringute koostamiseks. Samuti oleme konsulteerinud omavalitsusi planeerimistegevuse korraldamisel. Loomulikult viime kliendi soovi korral paralleelselt planeeringuga läbi ka keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele, mis võimaldab koheselt arvestada planeeritud tegevuste mõjuga ja leida vajadusel leevendavaid meetmeid. 2003 aastast lisandus planeerimisseadusesse uue kohustusena üldplaneeringu koostamine olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku tegemisel. Valikut tehes on vaja otsust kaalutleda ja teha koostööd tihti ka teiste võimu tasanditega - konsultandi kaasamine aitab siin omavalitsusel hinnata riske, tagada töö korrektsuse ja saada enda käsutusse tipptasemel oskused. 

Oleme Teid valmis aitama ja konsulteerima kogu planeerimisprotsessi jooksul kõigi üldplaneeringute puhul. Meie töö otsene tulemus on korrektne ja kvaliteetne üldplaneering. Seda tõestab meie klientide rahulolu, meie poolt varem läbi viidud töödega.

Valla ja linna üldplaneeringud

Zoom
Põltsamaa linna üldplaneering
Zoom
Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering
Zoom
Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering
Zoom
Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering
web by OK Interactive